• Właścicielem serwisu tripbook.pl jest:
  ALD Media
  Pustkowo, ul. Magdaleny 2
  zwanym dalej tripbook.pl.
 • Użytkownik ma prawo do jednorazowego wykorzystania darmowego okresu próbnego o ile taki istnieje w chwili dodania oferty, bez żadnych zobowiązań względem stron.
 • Użytkownik zamieszczający materiały w serwisie tripbook.pl oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie uprawniające go do korzystania z tych materiałów, oraz że udostępnienie tych materiałów w serwisie nie narusza praw osób trzecich.
 • ALD Media nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie przez osoby trzecie zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie tripbook.pl materiałów i Prezentacji obiektu.
 • W przypadku znalezienia błędów w treści oferty obiektu moderator serwisu tripbook.pl ma prawo do ich poprawienia bez potrzeby powiadamiania o tym fakcie Użytkownika.
 • Moderator serwisu tripbook.pl ma prawo do poprawienia dodanych zdjęć przez ich właściwe skompresowanie i skadrowanie.
 • Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza jednocześnie wyrażenie, przez Użytkownika serwisu, zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz.883) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz na ich prezentację w serwisie tripbook.pl.
 • Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez ALD Media. Nie podanie lub podanie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia danej usługi.
 • Każdy z Użytkowników ma prawo do wglądu, korekty lub też usunięcia swoich danych osobowych. Całkowitego usunięcia profilu lub Prezentacji obiektu dokonać może wyłącznie administracja serwisu tripbook.pl na życzenie Użytkownika.
 • Koszt zamieszczenia oferty w serwisie tripbook.pl jest zgodny z cennikiem.  Abonament wynosi 0 zł za rok. Dodanie oferty nie zobowiązuje do płatności. Oferta wyświetla się za darmo.
 • Po dokonaniu płatności za usługę, wystawiana jest faktura VAT na dane wskazane w formularzu.
 • ALD Media zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez wyświetlenie daty ostatniej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po ich opublikowaniu w serwisie tripbook.pl.
 • Wszelkie spory wynikające z Regulaminu czy też związane z Regulaminem oraz świadczonymi na jego podstawie usługami w serwisie tripbook.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ALD Media.